ברכה בשחקים | אליהו בירנבוים

האם הטס באופן תדיר צריך לברך הגומל לאחר כל טיסה? על הדילמה ההלכתית והמנהג שמפתיע את הגבאים שעמם אני נפגש 

כאשר כף רגלי דורכת בשבת בבית הכנסת של קהילתי הקדושה, הגבאי רגיל לרוץ לעברי ולשאול:  "אתה לפני נסיעה או אחרי נסיעה לחו"ל? אתה רוצה לברך הגומל?". גם בבתי כנסת אחרים שאני פוקד בקהילות חו"ל אני זוכה בדרך כלל לעלייה כיוון שהגבאי בטוח שחלה עליי חובת גברא לברך ברכת הגומל לאחר כל טיסה. אולם מה רבה הפתעתם ולעתים אף אכזבתם כאשר אינם שומעים את הברכה יוצאת מפי. באופן אישי אינני נוהג לברך ברכת הגומל לאחר טיסות, לא קצרות ולא ארוכות, ואנסה להסביר מדוע. הסיבה איננה רק שלא "לחטוף" את העליות לעולים אחרים מדי שבוע, שכן אפשר לברך ברכת הגומל בעשרה גם ללא צורך בעלייה לתורה, אלא מסיבות הלכתיות גרידא.

ברכת‭ ‬הגומל‭ ‬כברכה‭ ‬סובייקטיבית‭ ‬לפי‭ ‬תחושתו‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬אדם‭. ‬נוסעים‭ ‬במטוס צילום‭: ‬אנה‭ ‬קפלן‭, ‬פלאש‭ ‬90

ברכת‭ ‬הגומל‭ ‬כברכה‭ ‬סובייקטיבית‭ ‬לפי‭ ‬תחושתו‭ ‬של‭ ‬כל‭ ‬אדם‭. ‬נוסעים‭ ‬במטוס
צילום‭: ‬אנה‭ ‬קפלן‭, ‬פלאש‭ ‬90

כמו הולכי מדבריות

התלמוד מתאר באופן מפורט מי הם ארבעת האנשים הצריכים לברך ברכת הגומל כאשר יוצאים ממצב סכנה: "ארבעה צריכין להודות: יורדי הים, הולכי מדברות ומי שהיה חולה ונתרפא ומי שהיה חבוש בבית האסורים ויצא" (ברכות נז, ב). כך נפסק להלכה בשו"ע אורח חיים ריט, א.

הפוסקים עסקו בדמיון הקיים בין הטיסה באווירון לקטגוריות המתוארות בגמרא מתוך ניסיון לדמות מילתא למילתא, אולם לא תמיד עלתה בידם. האם מטוס הטס מעל המדבר דומה להולכי מדברות? האם התנועה האווירית בין שמים וארץ דומה להפלגה באונייה השטה לעבר האופק? האם טיסה היא מקום סכנה כמו המקומות המוזכרים? ובכלל, האם מברכים רק על ארבעת המצבים האלו, או על כל מצב שבו אדם ניצל מסכנה ממשית?

יש המסבירים שהולכי מדבריות אינם דווקא הצועדים במדבר אלא בכל מקום סכנה ובכלל זה כל הדרכים וכל הנסיעות והטיסות. מכאן מקורו של מנהג הספרדים שמברכים ברכת הגומל גם כאשר הם נוסעים שיעור פרסה מעיר לעיר (בדרך כלל נמדד בזמן של 72 דקות). בני אשכנז לא מברכים הגומל כאשר עוברים מעיר לעיר, אלא רק כאשר עוברים במקום סכנה (ראה רמ"א אורח חיים שם).

יש פוסקים שכתבו "שהטס במטוס מברך ברכת הגומל דלא גרע מהולכי מדברות ועוברי ימים כיוון שהמטוס טס מעל הים הרי הוא כהפלגה בספינה וכל שכן מטוס הנמצא באוויר ולא ניתן לחיות באוויר אפילו רגע אחד מחוץ למטוס" (ראה: שו"ת מנחת יצחק ח"ב סי' מ"ז, יחווה דעת, ח"ב כו). פוסקים אחרים כתבו שלא עצם הישיבה במטוס היא המחייבת ברכת הגומל, ורק כאשר המטוס טס מעל המדבר יברך הגומל (ציץ אליעזר חלק י"א סי' י"ד).

גישה שלישית בפוסקים מחייבת ברכת הגומל לאחר טיסה במטוס בגלל הסכנה הכרוכה בטיסה, ללא כל דמיון להולכי מדברות או המפליג בספינה, ולכן הם סבורים שיש לברך ברכת הגומל גם על טיסה שאינה עוברת מעל הים או המדבר. וכפי שכתב הרב משה פינשטיין: "הוא ברור לע"ד שצריך לברך… כיוון  שהעראפלאן גרוע ממים שאף רגע אחד אין יכול להיות באויר שודאי שישיבתו בעראפלאן הוא הצלה שלכן יש לו להודות בברכת הגומל" (שו"ת אגרות משה אורח חיים חלק ב סימן נט וכן הליכות שלמה פכ"ג סעיף ה' בשם הגרש"ז אוירבך זצ"ל .(

פוסקים אחרים מציעים לברך לאחר טיסה ברכת הגומל אולם ללא שם ומלכות, כיוון שבדרך כלל אין בטיסה סכנה וממילא לא ניתן להגדיר כל טיסה כמקום סכנה המחייב ברכת הגומל. לדעתם טיסה דומה יותר לדין של הולכי דרכים המברכים רק תפילת הדרך ולא לעוברי מדברות המברכים ברכת הגומל (שו"ת בצל החכמה ח"ב סי' פח, שו"ת חלקת יעקב ח"ב סי' ס"ט).

לא מקום סכנה

גישה מעניינת ביחס לאמירת הברכה מציג בעל "חלקת יעקב", הרב יעקב ברייש:

אכן כשנוסע האוירון דרך ים לכאורה הוא בכלל יורדי הים ואף באוירון כן הוא שמחמת הרוח האוירון פתאום יורד מלמעלה למטה בהתקפה יתירה ונפשם ברעה תתמוגג, ואם כן כיון דביורדי הים נתקן ברכה זו, מה לי אם הוא יורד הים דרך אניה או דרך אויר, כיון דהסכנה בשניהם שוה, ומאידך גיסא יש לומר דאין לחדש מעצמנו ולהוסיף על הד' צריכין להודות בנוסע באוירון לא על דרך הים, כיון דאין בכלל דרך ולא בכלל יורדי הים (שו"ת חלקת יעקב אורח חיים סימן נה).

לפי דבריו חז"ל תיקנו ברכה זו דווקא להולכי דרכים ביבשה ולמפליג בים שכן הם בגדר של דרך, אבל נסיעה באוויר אינה כלל בגדר של "דרך".

מלבד הדעות הללו ישנה גישה פחות מוכרת, ולפיה לא רק שאין חיוב לברך את הברכה לאחר טיסה אלא שאף חל איסור בדבר. כך כתב הרב חיים דוד הלוי בספרו עשה לך רב (ו, ט"ז):

הטסים באווירונים אינם צריכים לברך ברכת הגומל, משום שבמקור ההלכה (ברכות נ"ד) נאמר ארבע צריכים להודות ואחד מהם הולכי מדברות ופשוט שטיסה אינה בגדר הולכי מדברות… ואף למנהג ספרד שהביא מרן לברך כשהולכים מעיר לעיר, היינו משום שכל הדרכים בחזקת סכנה, ואילו טיסה אינה בחזקת סכנה שכן ברור לנו שהטיסה כיום בטוחה ביותר ויש בה פחות סיכונים מנסיעה במכונית כפי שהמציאות המרה מוכיחה לצערנו יום יום ועל כל פנים לא על זה תיקנו רבותינו ברכת הגומל ואין אנו רשאים להוסיף ברכות מדעתנו …. ואף שראיתי למי שפסק לברך ברכת הגומל על טיסה באווירון, אנכי איני סבור כן ועל כל פנים ספק ברכות להקל.

גישה זו היא גם דעתם של הרב גורן ושל ר' חיים מבריסק והרב סולוביצ'יק. בספר מעשה רב על הנהגותיו של הרב סולוביצ'יק כתב הרב שכטר:

בשנים הראשונות כשנסע הלוך ושוב מבוסטון לניו יארק תמיד נהג לומר תפילת הדרך, אך כעבור הרבה שנים התרגל כל כך לנסיעה באווירון עד שלא היו לו חששות ופחדים כלל וכלל ובמקרה כזה שאין להנוסע פחד כלל מהנסיעה היה תופס רבנו שאם אין שום סכנה לא שייך כל העניין של תפילת הדרך… ומי שנוסע בדרך ואיננו מרגיש שום סכנה ופחד כלל וכלל מפני שהורגל לכך, אזי אין אומרים שכל הדרכים הם בחזקת סכנה ואין מקום לאומרה כלל.

על יסוד דברים אלו, העיד הרב אהרון ליכטנשטיין שהרב סולוביצ'יק לא נהג לומר ברכת הגומל לאחר טיסה אלא אם אירע מצב מסוכן או תאונה ח"ו. אולם מאידך אם אדם מרגיש שהטיסה היא מסוכנת עבורו, הוא צריך לברך הגומל. גישה זו היא מאוד משמעותית, שכן היא הופכת את ברכת הגומל לברכה סובייקטיבית לפי תחושתו של כל אדם. אם אדם אינו מפחד כלל מהטיסה ואף לא אירעה סכנה כל שהיא, הוא אינו מחויב לברך.

אודה ולא אבוש שאני טס סביב העולם יותר משלושים שנה מדי שבת בשבתו וב"ה מעולם לא הייתה תקלה או סכנה במטוס שטסתי בו ולכן איני מרגיש צורך לברך ברכת הגומל. מכל מקום, כמובן תמיד אפשר וצריך להודות לקב"ה בלב שלם "על ניסיך שבכל יום עמנו ועל נפלאותיך וטובותיך שבכל עת, ערב ובוקר וצהריים".

פורסם במוסף ,'שבתמקור ראשון י"ז חשוון תשע"ו, 30.10.2015

פורסם ב-30 באוקטובר 2015,ב-גיליון וירא תשע"ו - 951. סמן בסימניה את קישור ישיר. השארת תגובה.

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: