אחוזת עולם | הרב חיים דרוקמן

האריכות בסיפור קניית שדה המכפלה על ידי אברהם נועדה לבטל מראש את טענת "ליסטים אתם" מצד הגויים. הבעיה מתחילה כשעם ישראל מתחיל להאמין להם

פרשתנו מפרטת באריכות את פרשת קניית מערת המכפלה. מדוע? וכי לא די לכתוב שאברהם קנה את המקום וקבר בו את שרה? לשם מה האריכות והפירוט?

האבן עזרא (בראשית כג, יט) מעלה שתי תשובות. תשובה אחת היא "לקיים דבר ה' לאברהם להיות לו נחלה". ברכישת שדה המכפלה החלה הבטחת הארץ להתגשם, בכך שאברהם זכה לנחלה בארץ. ותשובה נוספת היא: "להודיע מעלת ארץ ישראל על כל הארצות – לחיים ולמתים". ההרחבה בתיאור קניית שדה המכפלה מצביעה על מעלתה של ארץ ישראל וחביבותה. הארץ כה יקרה, עד שאברהם מוכן להתאמץ כל‑כך כדי לזכות שם בנחלה.

באופן דומה מסביר האבן עזרא (שם לג, יט) את הפירוט בקניית השדה שליד שכם על ידי יעקב: "להודיע כי מעלה גדולה יש לו לארץ ישראל, ומי שיש לו בה חלק – חשוב הוא כחלק עולם הבא". הווה אומר: אף שדרך התורה לקצר בדבריה, בשני המקרים הללו בחרה להאריך ולפרט, ואפילו ציינה את תהליך הרכישה ואת סכום הקניין, כל זאת כדי ללמדנו על מעלת הארץ לחיים ולמתים, שהמחזיק בחלק בה – חשוב כמחזיק חלק בעולם הבא.

איור: מנחם הלברשטט

איור: מנחם הלברשטט

רואים עצמם כגזלנים

שאלה נוספת העולה מהפרשה היא מדוע טרחו אבותינו לרכוש נחלה בארץ. הלא בין כה הארץ כולה הובטחה להם בשבועה אלוהית, ולכאורה די להם לשבת ולחכות שה' יוריש מפניהם את הארץ. מכאן נלמד יסוד חשוב: ההבטחה האלוהית מתממשת במציאות רק כאשר אנו רוצים בה ופועלים להשגתה. אמנם יש בידינו הבטחה על הארץ, אך הגשמתה של הבטחה זו תלויה בכך שאנו רוצים בה, ופועלים להשגתה בכוחנו האנושי כפי יכולתנו.

חז"ל (בראשית רבה עט, ז) אומרים שישנם שלושה מקומות "שאין אומות העולם יכולין להונות את ישראל, לומר גזולים הם בידכם" – מערת המכפלה, בית המקדש והשדה שליד שכם. וזאת משום שמפורש בתנ"ך לגבי כל אחד מהמקומות הללו שישראל רכשום כדין. מדוע משתמשים חז"ל בלשון "להונות את ישראל"? הלוא אין האומות באות להונות ולרמות אותנו, אלא רק להתווכח על שייכות המקומות הללו לעם ישראל? אלא שהגויים באים לרמות ולשכנע אותנו בצדקת טענותיהם. הם רוצים שאנו נראה עצמנו כגזלנים. והשתכנעות ישראל מטענות האומות היא תחילת ההידרדרות.

כך מובא גם בפירושו הידוע של רש"י על הפסוק הראשון בתורה. הוא מסביר שהתורה פתחה בסיפור הבריאה, כדי "שאם יאמרו אומות העולם לישראל ליסטים אתם, שכבשתם ארצות שבעה גוים", יענו להם ישראל: "כל הארץ של הקב"ה היא, הוא בראה ונתנה לאשר ישר בעיניו, ברצונו נתנה להם וברצונו נטלה מהם ונתנה לנו". אין הכוונה שסיפור הבריאה נועד לשמש אמצעי הסברה כנגד האומות, אלא שעל ישראל עצמם להפנים את העובדה שה' ברא את העולם, ואין לטעות אחר הבלי האומות כאילו אנו גוזלים את הארץ, אלא היא ניתנה לנו על ידי הבורא, ואיש אינו יכול לערער על כך לעולם.

כשנפנים ונזדהה עם הבנה זו טענות הגויים לא יוכלו לנו, והם עצמם יבינו שאין להם טעם לנסות להונות ולרמות אותנו שהארץ אינה שלנו. ההכרה בצדקתנו היא חיונית, שכן מהותו של עם ישראל היא המוסר והצדק, כך שאיננו מסוגלים להיות "ליסטים", ואפילו לראות את עצמנו ככאלה.

כאשר ישראל בטוחים בצדקתם, ואין מצפונם מעיק עליהם שמא ליסטים הם, אז ביכולתם לעמוד במלחמה מול רבים ולנצחם, כפי שראינו פעמים רבות בדורות האחרונים. אך כשיש לאנשים מישראל ספק שמא אנו באמת ליסטים, הרחמנות והמוסריות של עם ישראל עלולות להתבטא בצורה מעוותת, עד כדי רחמים כלפי האויב כאילו אנו גזלנו אותו. כשאין בטוחים מי הליסטים האמיתי ומי בעל הבית האמיתי – התפיסה המוסרית מתעוותת, ואפשר בטעות להצדיק את הרשע ולהרשיע את הצדיק.

קשר נצחי לאדמה

כפי שראינו, חז"ל ציינו שלושה מקומות שאין הגויים יכולים לערער את ביטחוננו בצדקת שייכותם אלינו: מערת המכפלה, בית המקדש וקבר יוסף. מקומות אלו מבטאים את הקשר של אבותינו לארץ ישראל, כיוון ששם הם התחילו לממש את הקשר לארץ על ידי קניין. אברהם קנה את מערת המכפלה, מקום בית המקדש אמנם נקנה בימי דוד אך תחילת גילוי קדושתו המיוחדת הייתה בעקדת יצחק, ויעקב קנה את חלקת השדה בשכם ובכך המשיך בקניין הארץ ובגילוי הבעלות עליה.

מלבד המכנה המשותף של הקניין, ישנו מכנה משותף נוסף – מיתה וקבורה באותם המקומות. מערת המכפלה הינה אחוזת קבר, בהר המוריה נעקד יצחק ובשדה שכם נקבר בסופו של דבר יוסף. מסירות נפש וקבורה בארץ מבטאים קשר עמוק אליה, חיבור ממשי לאדמה, שהוא קשר בל יינתק. מתוך קברים ומסירות נפש מתגלה הקשר הנצחי של עם ישראל לארץ, ושום כוח בעולם איננו יכול להפסיק קשר מיוחד ומופלא זה.

חז"ל מביאים משל (מדרש תהילים כ, ד) על אב ובן שצועדים לעבר עיר, והאב נותן לבנו סימן כיצד יֵדעו שהם מתקרבים למחוז חפצם: "אם ראית בית הקברות לפניך – הרי היא המדינה קרובה לך". הכוונה העמוקה במשל היא שבית הקברות מהווה את הפרוזדור למדינה ואת ההתקשרות החזקה אליה. הנכונות של עם ישראל למסירות נפש למען הארץ היא שמחזקת בקרבם את הקשר הנצחי אליה. באופן זה, "אחוזת קבר" הופכת להיות "אחוזת עולם".

הרב חיים דרוקמן הוא ראש ישיבת "אור עציון" ויו"ר מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא

פורסם במוסף ,'שבתמקור ראשון כ"ד חשוון תשע"ו, 6.11.2015

פורסמה ב-6 בנובמבר 2015, ב-גיליון חיי שרה תשע"ו - 952 ותויגה ב-. סמן בסימניה את קישור ישיר. תגובה אחת.

 1. אני מסכים עם הכתוב במאמר אבל חושב שיש להבהיר מספר נקודות בו אשר עלולות להיות מובנות שלא כהלכה.
  מה הכוונה שאנו אומרים שאלוקים נתן את ארץ ישראל לעם ישראל?
  המובן הוא שיש כאן חוקיות שאינה אנושית בחירית כי אם מציאותית, הווייתית.
  הנתינה האלוקית היא מקור הקשר המופלא בין עם לארצו באופן כללי, ובין עם ישראל לארץ ישראל באופן מיוחד. הקשר בין עם ישראל לארצו הוא קשר נצחי וחזק כמו בין הנפש לגוף, וכדברי הרב קוק ארץ ישראל איננה קניין חיצוני לאומה.
  כאשר אומות העולם אומרים לנו גזלנים אתם, הכוונה היא לא במישור הקנייני, אלא שהם מזהים שעם ישראל לא מצליח להתרומם במעשיו ובתודעתו למדרגה המוסרית הרוממה ולקדושה הארץ ישראלית.
  לכן הנתינה האלוקית צריכה להתפרש כתביעה מעם ישראל להיות נאמן לעצמו ולהיות ראוי לארץ ישראל.
  על פי פירוש זה גם לחילונים, למרות שאינם מכירים בבורא עולם, יש חלק בארץ ישראל משום שכמו שמסביר הרב קוק, מעשיהם שבאים לידי ביטוי בציונות ובמסירות הנפש שלהם לביטחונה של ישראל מגלים את עומק קישורם הפנימי לעניין הארץ ישראלי.
  כמובן יש מאוד להיזהר כיצד ממשים את הקניין הזה בפועל.
  הנתינה האלוקית איננה שטר בעלות שאפשר להציג כהוכחה בטאבו, את קניין הארץ הממשי עלינו להגשים בצדק ובמוסר על פי כל אמות המידה האנושיות, כמו שאפשר ללמוד מקניית מערת המכפלה על ידי אברהם.
  אבל עלינו לזכור שאת הכוח המניע לממש את הבעלות שלנו על הארץ אנו שואבים ממה שהוא למעלה מכל הכרה ובחירה אנושיים, כלומר מן הנתינה האלוקית.

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: