נקב קטן אבל עמוק | אביעד הכהן

הדמויות בכתבי המקרא ובסיפורי חז"ל מלמדות פרק מאלף בתורת האדם ובתורת התשובה. ספר דרשות לימים נוראים פותח להן פתח רחב ורלוונטי לימינו

כריכה-מתוקנתחודה של מחט

מאמרים הגותיים לעשרת ימי תשובה

דניאל טרופר

ספריית בית אל, תשע"ה, 336 עמ'

דרשות הרבה יש בעולם, אך מעט דרשנים ראויים לשמם. לשעבר הייתה הדרשנות אומנות בפני עצמה. חכמה גדולה שאינה רק מלאכה. רבים מחכמי ישראל דבקו בה ועשאוה כלי שרת ללימוד תורה והרבצת מוסר. המדיום – העברת מסרים על פה, שמאפשרת לדרשן להשתמש בשפת הגוף ובאמצעים רטוריים ובימתיים מגוונים; העיתוי שבה נאמרה – דרך כלל בשבתות וימים טובים; מיקומה – דרך כלל בבית הכנסת, וקהל השומעים המגוון – עשו את הדרשה, לגווניה השונים, לסוגה מרתקת בפני עצמה, עשירה, רבת אנפין ורבת גוונים.

אכן, לא כימים הראשונים ימים אחרונים, שבהם ירדה אומנות הדרשה מגדולתה ורק מתי מעט באים בסודה ויודעים דרכיה. אחד המיוחדים שבהם הוא הרב ד"ר דניאל טרופר. בציבור הרחב הוא ידוע בעיקר בשל מפעל חייו החינוכי רב השנים והענפים: ייסודו וניהולו של ארגון "גשר" לקידום ההבנה בין דתיים וחילונים במשך כארבעים שנה; יועצם ואיש סודם של שרי חינוך; מנהל הקרן לחינוך יהודי בתפוצות; ממקימי תנועת "מימד" וראש ועדת המפקד של "הבית היהודי", מייסד קרן גשר לקולנוע רב תרבותי  וראש קרן קהילות המפעילה עשרות גרעינים תורניים ברחבי הארץ.

אכן, לצד מפעלים חינוכיים רבי עוצמה אלה היה הרב טרופר במשך שנות דור רבה ומנהיגה הרוחני של קהילת "אהל נחמה", מן המיוחדות בקהילות ירושלים. במסגרת זו נהג לדרוש פעמיים מדי שנה דרשות "גדולות": בשבת שובה ובשבת הגדול, וזאת לצד אלפי דרשות ושיעורי תורה "רגילים" שאותם נתן תמידין כסדרן.

הספר שלפנינו מאגד שש עשרה דרשות "שבת שובה" שנשא הרב טרופר בפני קהל עדתו, והוא מהדורה מורחבת של קודמו שיצא לאור לפני כתריסר שנים וזכה להצלחה רבה.

 אברח‭ ‬ממך‭ ‬‮–‬‭ ‬אליך‭. ‬נעמי‭ ‬שפירא‭, "‬שיוויתי‭ ‬ה‭' ‬לנגדי‭ ‬תמיד‭", ‬2015‭. ‬מתוך‭ ‬תערוכת‭ ‬מגזרות‭ ‬הנייר‭ "‬ארץ‭ ‬ישראל‭ ‬שלי‭", ‬המוצגת‭ ‬במרכז‭ ‬ז‭'‬ראר‭ ‬בכר‭, ‬ירושלים


אברח‭ ‬ממך‭ ‬‮–‬‭ ‬אליך‭. ‬נעמי‭ ‬שפירא‭, "‬שיוויתי‭ ‬ה‭' ‬לנגדי‭ ‬תמיד‭", ‬2015‭. ‬מתוך‭ ‬תערוכת‭ ‬מגזרות‭ ‬הנייר‭ "‬ארץ‭ ‬ישראל‭ ‬שלי‭", ‬המוצגת‭ ‬במרכז‭ ‬ז‭'‬ראר‭ ‬בכר‭, ‬ירושלים

האנשים שמאחורי הרעיונות

כתלמיד נאמן של מורו ורבו המובהק, הגרי"ד סולובייצ'יק, שבנוסף לגדלותו בתורה ובהגות היה גם דרשן רב-אמן, גם דרשותיו של הרב טרופר ממוקדות בנושא אחד. פתיל מחשבתי והגותי מרכזי שעליו נשזרת, כחרוזים עלי מחרוזת, הדרשה כולה. שלא כדרך דרשנים רבים בני ימינו, הרב טרופר אינו משחית את זמנם של שומעיו לריק בדברי הלצות תפלים או בדיבורי סרק טפלים שמסיחים את הדעת מן העיקר.

נושאי הדרשות מגוונים ביותר: למן "בדידותו של הכוהן הגדול ביום הכיפורים", דרך "שעיר לה' או שעיר לעזאזל", ועד "אברח ממך – אליך", "ויוותר יעקב לבדו", "החטא וכפרתו", ו"האדם מחפש משמעות".

בניין הדרשות בנוי לתלפיות. בראש כל דרשה מוצג נושא מרכזי או דילמה, בדרך כלל בליווי מקור שמשמש תחנת מוצא לדרשה כולה. מכאן ואילך מוליך אותנו הרב טרופר ביד בוטחת אל תחנת היעד כשבדרכו הוא לוקט לתוך סלו מיני פנינים ומרגליות. הרב טרופר הולך בעקבות רבותינו, ראשונים ואחרונים, מתבסס על דבריהם, אך פורץ וכובש לו דרך מקורית משלו בנתיבות התשובה.

כל חלקיה של תורת ישראל – אך גם חכמת העמים – משמשים לו אבנים לבניין דרשותיו הגדול: מקרא ומשנה, הלכות ואגדות, ספרות ושירה, חסידות והגות, ראשונים ואחרונים, פשט ודרש, השוואה מדעית של נוסחאות וחידושים למדניים, דיון הלכתי וניתוח ספרותי, חשיבה אנליטית וחוויה אנושית שורשית. בצד כל אלה משולבות תובנות חינוכיות ופסיכולוגיות המעשירות את העיון והדיון ומוסיפות לו ממד של עומק נוסף.

כדרך רבו הגדול, הרב סולובייצ'יק, נותן הרב טרופר את עיניו ולבו לא רק ל"מהלכים הגדולים" אלא גם לפרטים הקטנים. לא רק לרעיונות הנשגבים אלא גם לאנשים שמאחוריהם. כדרך רבו, רואה הוא בדמויות השונות – מקראיות וחז"ליות כאחד  – דמויות טיפולוגיות, ולא רק היסטוריות, שעשויות ללמדנו פרק מאלף ב"תורת האדם" בכלל ובתורת ה"שב בתשובה" בפרט. ויהא זה אברהם אבינו, משה רבנו, אהרן הכהן, רבי אלעזר בן דורדיא, יונה הנביא, אליהו הנביא, ירבעם בן נבט או הכהן הגדול.

כך, לדוגמה, כבר בדרשה הפותחת את הספר. בשעה שעיני כל העם נישאות לקודש הקודשים, לחוויה המרוממת והעוצמתית, נותן הרב טרופר את דעתו דווקא לממד השולי לכאורה, לבדידותו המזהרת של הכהן הגדול, שנצטווה כי "כל אדם לא יהיה באוהל מועד בבואו לכפר בקודש". דווקא ברגע הגדול, כשכל משא כפרת העם על שכמו ועיני העם כולו נישאות אליו ומתפללות לשלומו, נדרש הכהן הגדול להתנתק. להתייצב ולעמוד לבדו נוכח פני ה', כשאין מסביבו איש לסייע בעדו. רגע של אמת. אל מול פני הקודש.

בדידותו של החוטא

מוטיב הבדידות חוזר בפרק שכותרתו "ויוותר יעקב לבדו". גם כאן מפליא הרב טרופר לעשות, בתארו – בעקבות הכתובים ומדרשי חז"ל – את יעקב אבינו המצוי בפסגת חייו, בשיא כוחו, עטור נכסים ומוקף במשפחה ענפה, אך עומד בודד אל מול פני המלאך כשתחושת אימה (ואולי גם רגשי אשמה עמוקים על יחסו לעשו אחיו) נוראה מרחפת כל העת מעליו, כענן שחור ומאיים: "ויירא ויצר לו".

מתוך תובנה פסיכולוגית עמוקה – שגם בה ניכרות היטב עקבות מורו ורבו – מתאר הרב טרופר את הפחד הכפול של יעקב אבינו: הרציונלי והרגשי. למרות הבטחת הקב"ה "והנה אנכי עמך ושמרתיך בכל אשר תלך", יעקב חרד, כמאמר חכמים, "שמא יגרום החטא".

זיכרון החטא, הוא כשלעצמו עלול להבעית אדם ולהצמיתו מבחינה פיזית ונפשית כאחד, לאַכֵּל את בשרו ורוחו. גם כאן מתאר הרב טרופר ביד אמן את עוצמת בדידותו של החוטא, לא רק הפיזית אלא גם הנפשית. המצפון נוקף. האדם נפגש עם האמת שלו. ה"מלאך" שבו נאבק יעקב (כשיטת הרמב"ם ב"מורה הנבוכים" שמובאת בספר) אינו אלא יעקב עצמו הנאבק בחלומו עם מצפונו ושֹורֶה עם עברו.  סוף טוב – הכול טוב: מצוקת החוטא יעקב מתחלפת בברכה גדולה. "כי שרית עם אלוהים ועם אנשים – ותוכל".

כאמור, אין אלו אלא מקצת דוגמאות, מעט שבמעט, מן העושר הרב הצפון בחיבור זה. בראש הספר באה, כראוי וכנכון לו, אמרתו הנוקבת, תרתי משמע, של ר' מנדלי מקוצק: "מחט אמנם עושה חור קטן – אבל עמוק".

ספר הדרשות שלפנינו פותח צוהר לעולמה של תורת התשובה, ובד בבד פותח פתח עמוק ורחב כפתחו של אולם לעולמה של תורה בכלל ולמעמד האדם לפני קונו, להלכות והליכות שבין אדם לחברו ובין אדם לחֶבְרָתו. כל הלומד והמעיין בספר ימצא בו שפע רב, מזון וצידה רוחניים, לא רק כהכנה לימים הנוראים אלא לימות השנה כולה.

פרופ' אביעד הכהן הוא דיקן בית הספר למשפטים והמרכז האקדמי "שערי מדע ומשפט"

פורסם במוסף ,'שבתמקור ראשון, כ"ז אלול, 11.9.2015

פורסמה ב-12 בספטמבר 2015, ב-גיליון ניצבים (ר"ה) תשע"ה - 944, יהדות ותויגה ב-. סמן בסימניה את קישור ישיר. השארת תגובה.

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: