כן מתייחס לעצמו | אלון דהן משיב

הרבי מלובביץ' התייחס מפורשות ובחיוב למשיחיותו. כל הניסיונות להכחיש 
זאת מתעלמים מדבריו המפורשים והגלויים

קשה להניח שכל קשת הדעות בעניין סבוך זה תוכל למצוא מקום במוסף. הרי בעבור זה בין היתר כתבתי את הספר, והמבקש להרחיב באשר לאמור ימצא את מבוקשו שם. אבל יחד עם זאת פטור בלא כלום אי אפשי. לפיכך, אבקש להודות הן לד"ר יחיאל הררי והן לאלדד וייל על דבריהם. ראשית אתייחס לשלוש ההנחות הפותחות את דברי וייל, ולאחר מכן ארחיב את הדיון.

וייל כותב כי "המתמטיקה של הרבי כספירה העשירית מתוך תשעה אדמו"רים… אכן לא מסתדרת בעיניי עם הסברה של דהן כי הרבי מלובביץ' החשיב עצמו פעמיים – גם כאדמו"ר התשיעי וגם כעשירי, לאחר שיתגלה כמשיח".

תשובה: הרבי עצמו אמר מפורשות שהריי“צ תפקד הן כספירת הוד, כנשיא הדור השמיני, והן כספירת יסוד, כנשיא הדור התשיעי:

והולך ומוסיף מדור לדור, עד לנשיא השמיני (!), כבוד קדושת מורי וחמי אדמו"ר נשיא דורנו, הן באופן נשיאותו בחיים חיותו בעלמא דין, והן באופן נשיאותו לאחרי ההסתלקות… (!) כנשיא הדור התשיעי… דור אחרון של הגלות ודור הראשון של הגאולה – דור עשירי… (התוועדויות תש"ן ח"ב עמ' 182).

אם יתבונן הקורא היטב, טועה וייל בכך שהרבי עצמו מונה כנשיא לשני דורות. הריי"צ הוא נשיא שני דורות, שמיני ותשיעי, ודור תשיעי מוביל לדור הגאולה הוא דור נשיאותו של הרבי, הדור העשירי. מעמדו של הנשיא העשירי כמשיח נקבע בריבוי מקומות, והרבי עצמו מתייחס לנשיא העשירי כמשיח בהאי לישנא:

החירות האמיתית והשלמה על־ידי משיח צדקנו, הנשיא העשירי שהוא בחינת יחידה הכללית דכל בני ישראל… (התוועדויות תש"ן, ח"א עמ' 17).

אם התשיעי הוא הריי"צ והעשירי הוא מלכות, הוא ר' מנחם מנדל שניאורסון (רממ"ש), הוא משיח, אזי הדברים מבוררים היטב.

המינוי כבר היה

כותב וייל כי "דהן לא מכחיש שהרבי מלובביץ' כל שנות כהונתו דיבר על חמיו ורבו, האדמו"ר הריי"צ, כ'נשיא דורנו', ודיבר מפורשות אך ורק על משיחיותו של הריי"צ ולא על עצמו, לפחות מילולית".

תשובה: נדמה לי שכבר בסעיף הקודם ניתן לראות שרממ“ש כן מתייחס ברמז עבה מאוד לעצמו. שכן הריי“צ הוא אמנם נשיא הדור התשיעי, אבל רממ“ש הוא הנשיא העשירי, וככזה אין אחריו יורשים, ממונים או שארי בשר (לרממ“ש לא היו בנים, והוא לא מינה ממשיך דרך שיירש אותו ולא בכדי). במובן זה, רממ“ש מתפקד כספירת מלכות באופן מלא. ויש להעיר בהקשר זה לכך שכל שיחות שנות הנו“ן יצאו תחת הכותרת מלאת המשמעות “דבר מלכות“, בעידודו ובתמיכתו של רממ“ש, במובן הכפול של “דבר המלך המשיח“ ודברה של “ספירת המלכות“, ספירתו של הנשיא העשירי, הוא המשיח. הדיונים על כך בחב“ד היו רבים, והעובדה שרממ“ש הצטלם עם קונטרס “דבר מלכות“ בידו כבר אז נשאה משמעויות משיחיות מרחיקות לכת בקרב החסידים חדי האבחנה, שדנו בזה באריכות בריבוי מקומות.

וייל טוען שהרבי לא הצהיר גלויות שהוא המשיח, לא קרא להחלת הלכות משיח, לא החל בפעילות צבאית ומדינית ולא עלה לארץ ישראל.

תשובה: בכל ההנחות הללו טועה וייל לחלוטין, חוץ מההנחה האחרונה, שאליה לא אתייחס אלא בהערה. לגבי ההתייחסות של הרבי למשיחיותו, בין שהובעה על ידו ובין שהובעה על ידי גורמים אחרים בידיעתו, בעידודו ובהסכמתו, אציין למספר קטן של מקורות שימחישו את טענתי:

רממ“ש הודיע בגלוי יותר מפעם אחת שנשיא הדור הוא המשיח (דבר מלכות פרשת נשא תשנ“א ועוד). עוד הוא הודיע כי –

זכינו שהקב"ה מינה בעל בחירה, שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור, שיהיה ה"שופטיך" ו"יועציך" ונביא הדור…עד הנבואה העיקרית – הנבואה ש"לאלתר לגאולה" ותיכף ומיד ממש "הנה זה משיח בא" (התוועדויות תשנ"א, ח"ד עמ' 202).

אדגיש כי לא היה ספק לאיש מי הוא אותו "בעל בחירה שמצד עצמו הוא שלא בערך נעלה מאנשי הדור". רממ"ש הדגיש בכמה הזדמנויות שהמשפט מהמדרש "הנה זה משיח בא" מכוון לעבר, והמילה "זה" היא רק כאשר יכול להורות באצבעו על המשיח.

ב. רממ"ש הוא הנשיא השביעי של חב"ד, כנגד משה הצדיק השביעי, נשיא דור הגאולה האחרון הוא גם המשיח האחרון, וזה כבר במאמר ההכתרה (באתי לגני תשי"א(. בהקשר אחר הוא אומר:

נשיא הדור הוא גם המשיח (גואלן של ישראל) שבדור, כמו משה רבנו… "גואל ראשון הוא גואל אחרון"… (התוועדויות תשנ"ב, ח"א עמ' 420־421).

האנלוגיה משה־משיח היא אנלוגיה חשובה לענייננו, שכן כבר במאמר ההכתרה מופיע משה כצדיק השביעי והאחרון בשושלת המקראית, המקביל לרממ"ש כאדמו"ר השביעי של חסידות חב"ד, וברור שמשה הוא משיח הוא רממ"ש.

ג. בכמה פסקי הלכה נפסק שרממ"ש הוא משיח צדקנו. הדברים הוראו לרממ"ש והוא בירך עליהם יותר מפעם אחת ועודד לפסוק עוד בכיוון הזה (והוא יגאלנו, עמ' 39, 41־48, דבר מלכות פר' משפטים תשנ"ב). רממ"ש התייחס לפסק זה, ולעוד פסקים שבהם ציינו את שמו כמשיח, ואמר באחת ההזדמנויות:

הפסק דין של הרבנים ומורי הוראה בישראל, שהגיע זמן הגאולה, "יעמוד מלך מבית דוד וכו' בחזקת שהוא משיח" ועד למעמד ומצב ש"הרי זה משיח בודאי" – פסק דין מסיני, שנמשך וחודר גם בגדרי העולם (התוועדויות תשנ"ב, ח"ב עמ' 247).

ד. אחרי הפסק כותב רממ"ש:

המינוי דדוד מלכא משיחא הרי כבר היה, כמו שנאמר: "מצאתי דוד עבדי בשמן קדשי משחתיו" (בשורת הגאולה עמ' 31).

כלומר, הוא מתייחס לעבר. זה כבר קרה ולא מדובר במציאות שאמורים לפעול ולהגשים באמצעות פסק שמכוון לעתיד. זה לצד אמירתו שכל (!) סימני הילקוט שמעוני נתקיימו במלואם, כולל "משיח עומד על גג בית המקדש ואומר ענווים ענווים הגיע זמן גאולתכם".

משיח כפשוטו

בעקבות ההכרזה הזאת שלח הרב זמרוני ציק, שליח חב“ד לבת ים, מכתב לרממ“ש ובו כתב:

לאור דברי כבוד קדושת אדמו"ר שליט"א אודות "שנה שמלך המשיח נגלה בו" ו"הגיע זמן גאולתכם", שזו הכרזתו של מלך המשיח על פי הילקוט שמעוני, הנני מבקש לאשר לי לפרסם שכ"ק האדמו"ר שליט"א הוא המלך המשיח.

תשובת רממ"ש שנתפרסמה ברבים בכמה וכמה מקומות הראתה ברור שהפלג המשיחיסטי מפרש נכון את דבריו:

כמדובר בהתוועדות דשבת קודש זו בארוכה לפי ערך, אזכיר על הציון (דבר מלכות, כרך ה, עמ' 486־7).

ה. הספר "בשורת הגאולה" נמסר לאישור רממ"ש, ובו התייחסות לרממ"ש כבר במבוא כמלך המשיח, והרבי אישר את הספר ובירך עליו. זה אגב הספר היחיד שיצא בהוצאת קה"ת ובו מופיע רממ"ש בטקסט מוגה על ידו כמלך המשיח.

ו. דברי רממ“ש משנות הנו“ן, שבהם דיבר על מינוי מלך המשיח כדבר שנעשה בעבר, ודבריו שנתקיימו כל סימני הילקוט שמעוני, נתנו חיזוק גדול לעניין שעלה בדבריו לאורך כל שנות כהונתו, ולפיו:

נשיא הדור הוא משיח, החל מהפירוש הפשוט דמשיח (משיח ה') מלשון משוח, שנמשח ונבחר להיות נשיא ורועה ישראל: ולא תהיה שום תרעומת …אם יפרשו משיח כפשוטו, משיח צדקנו, מכיון שכן הוא האמת (התוועדויות תשמ"ו, ח"א עמ' 342־343).

כאנוס על פי הדיבור

אציין כי יש עוד עשרות אם לא מאות מובאות שמהן עולה כי רממ“ש ראה את עצמו כ“חזקת משיח“ ואפילו כ“משיח ודאי“, כמו ראשי התיבות של “ממש“ – משיח מנחם שמו, או מנחם מנדל שניאורסון – ושל המילה “מיד“ על סדר הדורות – משיח / מנחם, יוסף יצחק, דובער (התוועדויות תשנ“ב ח“ב, עמ‘ 282).

ביאור זה למילים הבנאליות הללו האיר באור בהיר את הסיומות השגורות בשיחותיו ומאמריו של רממ“ש, שבהן ייחל לבוא המשיח והגאולה “תיכף ומיד ממש“, והפך אותן לבעלות משמעויות כבדות מאוד. סוגיות אלו ועוד רבות אחרות צריכות בירור, וכבר נתבררו בחלקן במקומות אחרים על ידי כותב שורות אלו ועל ידי לא מעט חוקרים נוספים.

לסיכום, רממ“ש כן עסק בזה וכן ניסה לקיים, בדרכו ועל פי הבנתו, את כל ההלכות המנויות ברמב“ם, בעיקר בהלכות מלכים, כהלכות שעתידות להתקיים על ידי המשיח. הוא עסק בשבע מצוות בני נוח, וכן בבניין האגף החדש ב־770 כחלק מחובת המשיח בבניין בית המקדש השלישי; הוא בהחלט התערב בסוגיות מדיניות וצבאיות, ונתן ביאורים לבעיות שלפי חז“ל אמור המשיח או תשבי לבוא ולתרץ לעתיד לבוא, ועוד. באשר לדברי הרמב“ם שלפיהם המשיח ייכוף את העם לעבוד את ה‘ שכם אחד, רממ“ש יצא ידי חובה, לדעת חסידיו, בתנועת התשובה הענקית שיסד ופיתח החל מראשית שנות החמישים. לגבי אי עלייתו לארץ, התייחסתי לעניין זה בספרי וכאן אבקש רק לציין שחז“ל אמרו בגמרא שהמשיח “יושב בפתחה של רומי“, ומקובל בחב“ד שרומי של ימינו היא ניו יורק, ופתחה של רומי היא איסטרן פרקווי 770 בברוקלין. כך שגם בתופעה פעוטה זו אפשר לראות קיום של הלכתא דמשיחא.

שוב, אינני מתכוון לפגוע בדבריי באיש. כאיש אקדמיה אינני רשאי לעסוק בדבר מלבד בירור האמת, ואם הדבר גורם צער למישהו, לא זו הכוונה. ודאי וודאי שאין בכוונתי לפגוע בגדול ישראל כהרבי מלובביץ‘, או בחסידיו הפחות משיחיסטים או האנטי משיחיסטים. אני אומר את הדברים כפי שאני רואה אותם, וכחוקר אני אנוס על פי הדיבור ועם הנפגעים הסליחה.

פורסם במוסף 'שבת', 'מקור ראשון', כד' אלול תשע"ד, 19.9.2014

פורסם ב-19 בספטמבר 2014,ב-גיליון נצבים וילך תשע"ד - 893. סמן בסימניה את קישור ישיר. תגובה אחת.

  1. מה שכתוב בסוף הטור על "פתחה של רומי" נראה לי שחסר קצת בהסברת העניין. רומא פעם היתה המדינה החזקה והשולטת. ורומי של ימינו היא ארה"ב. ופתחה של רומי – זו העיר ניו-יורק שהיא כמו "פתחה" של ארה"ב, שהיא עיר מאד חשובה והמונית ועם הכי הרבה תיירות. ומשיח נמצא בפתחה של רומי.

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת גוגל

אתה מגיב באמצעות חשבון Google שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: