בסך הכול גיבור / מתניה ידיד

במקרא אין זכר לרשעותו של נמרוד הידועה ממדרשי חז"ל. אופן הצגתו נועד ללמד על אנושיותו, בניגוד לאלה שהפכו אותו לאל

דמותו אפופת ההוד והמסתורין של נמרוד, שמוזכרת ברשימת תולדות הדורות הראשונים לאחר המבול, גרמה לתמיהה בעיני רבים. מי היה נמרוד? מדוע המקרא טורח להזכיר אותו כאשר הוא מגלה טפח ומכסה טפחיים, נותן לנו לטעום מעט מגבורתו אך מספק מעט מאוד מידע על אישיותו?

אין זה נדיר שהמקרא ממעט במידע על גיבוריו, במיוחד בפרשיות הראשונות של ספר בראשית. חנוך, למך, יבל, יובל וענה הם רק חלק משמות שקשורים בהם סיפורים גדולים, אך המקרא נותן להם רק ביטוי מועט ורמוז.

אך נמרוד שונה מכולם. המקרא יודע לאותת לנו, בדרכיו שלו, כאשר הוא רוצה שנתעכב על דמות מסוימת וננסה להבין אותה. המקרא אינו יכול להדגיש את המילה או לסמנה בקו, הוא יכול רק לשנות את הסדר ברשימת התולדות, להפריד אחים אלה מאלה, להזכיר בן אחר נכד, לציין מילות שבח או גנאי וכדומה, כדי שנבחין בשינוי ונשאל “למה“.

זה בדיוק מה שקורה בתיאור חייו של נמרוד. המקרא משנה כמעט כל מה שהוא יכול מהסדר הרגיל של רשימת התולדות. מי שיעיין בסדר התולדות שקודם לנמרוד יראה שברשימה זו הסדר המנחה הוא “בני… בני…“ – איש איש ובניו שהוליד. הרשימה מתחילה בבני נח, עוברת לבני יפת וממשיכה לבני חם. בבני חם, שהוא סבו של נמרוד, ישנו פירוט של כל בניו: “ובני חם כוש, מצרים, פוט וכנען“. אז עובר המקרא לבניו של כוש, “ובני כוש סבא וחוילה וסבתה ורעמה וסבתכא“, ומכאן אנו מגיעים כבר לדור השלישי לבני חם, נכדיו של כוש: “ובני רעמה שבא ודדן“. אלא שאז התורה חוזרת דור אחורה, לבניו של כוש, ומציינת כי “כוש ילד את נמרוד“. לא רק שנמרוד לא מופיע יחד עם שאר חמשת ילדיו של כוש, אלא הוא מופיע בפסוק נפרד לאחר שכבר הוזכרו נכדיו של כוש. גם הלשון כאן שונה ומפתיעה – “וכוש ילד את נמרוד“ במקום הנוסח הרגיל שהיינו מצפים לו “ובן כוש נמרוד“. המקרא מאותת לנו כי יש כאן דמות שונה משאר הדמויות המתוארות ברשימה.

צריך לציין כי ברשימה זו מוזכרים עמים שמהווים את מרכז הסיפור המקראי – מצרים, כנען, פלשתים, יבוסי, גרגשי. מוזכרים אנשים שהעמידו עמים שנקראו על שמותם, אך נמרוד לא נמנה עמם. איננו מכירים המשך לנמרוד והמקרא לא מציין כלל אם היו לו צאצאים. דבר זה רק מעצים את השאלה – מדוע הוא זוכה לבמה רחבה ברשימה זו?

אין זכר בפשט

המקרא לא מסתפק בשינויים שהזכרנו. הוא ממשיך לתאר בהרחבה את מעשיו וגבורותיו של נמרוד – "הוא החל להיות גִבֹּר בארץ". המילה "החל" מאותתת גם היא על סיפור רחב יותר מהמסופר. בצמתים מרכזיים רבים בסיפורי הראשית מופיעה המילה "החל". "אז הוחל לקרוא בשם ה'", "ויהי כי החל האדם לרוב…", "ויחל נח איש האדמה ויטע כרם…". מילה זו קשורה בעיקרה בסיפורים שליליים כפי שזיהו אותם הפרשנים. האם הגבורה המתוארת כאן היא חיובית או שלילית? האם ניתן להסיק מהמילים הבודדות שנותן לנו המקרא את ההכרעה מי היה נמרוד?

נמשיך לקרוא. "הוא היה גִבֹּר צַיִד לפני ה'" – השילוב של גיבור וציד הינו יחידאי במקרא, והתוספת של "לפני ה'" גורמת לנו למבוכה גדולה עוד יותר. האם "לפני ה'" ייחשב בעינינו כביטוי שלילי? האם התיאור "גיבור" כשלעצמו יכול להעיד על תכונות שליליות? ומה נותן לנו השילוב המיוחד של גיבור וציד?

הביטוי "לפני ה'" אינו ביטוי שלילי או חיובי במובהק. הוא מופיע במקרא עשרות פעמים בהקשרים חיוביים רבים. אברהם עומד לפני ה', יצחק מבקש לברך את עשו לפני ה', משה מדבר לפני ה', המן מונח לפני ה' למשמרת, ועוד רבים. יש פרשנים שראו בצירוף של גיבור וציד רמז לאופי השלילי והכוחני של נמרוד, במיוחד על רקע הקשר לעשו שהיה איש ציד. אך האם זה מספיק על מנת להכריע כי נמרוד היה דמות שלילית?

מפתיע ומקורי ביותר הוא פירוש ראב"ע: "גיבור ציד לפני ה' – שהיה בונה מזבחות ומעלה אותם החיות עולה לשם, וזו דרך הפשט, והדרש דרך אחרת". לפירושו, נמרוד איננו זה שיודע את ריבונו ומכוון למרוד בו, אלא צדיק שמקריב קרבנות לה'. האם ניתן למצוא פער גדול יותר בין פשט לדרש? האבן עזרא גם מתנגד לקביעת אופי דמותו של נמרוד על פי שמו – "אל תבקש טעם לכל השמות, אם לא נכתב". לאמור: כפי שאינך יודע לדרוש את נפתוחים ואת כסלוחים כך גם אינך יודע לדרוש את נמרוד.

הרמב"ן, שמגיב לדברים הללו של האבן עזרא בחריפות, לא מקבל את החלוקה הדיכוטומית בין הפשט לדרש כאפשרית: "ואין דבריו נראין, והנה הוא מצדיק רשע, כי רבותינו ידעו רשעו בקבלה". הרמב"ן מתנגד לפירושו של האבן עזרא מכיוון שהוא הפוך לשיטת חכמים, אך גם הוא עצמו בפירושו מודה שעל פי הפשט בלבד לא היה ניתן להסיק דבר לגבי רשעותו של נמרוד.

המקרא ממשיך ומאדיר את גבורתו של האיש – "על כן יאמר כנמרד גבר ציד לפני ה'". ובמילים שלנו – כל אדם שיהא גיבור יוצא דופן, יגידו עליו "זה כנמרוד". המקרא אף מתאר את כיבושיו וממלכתו – "ותהי ראשית ממלכתו בבל וארך ואכד וכלנה בארץ שנער". ישנם פרשנים שמייחסים גם את הכיבושים שמתוארים בפסוקים הבאים – אשור, נינוה רחובות עיר וכלח – לנמרוד. הקורא והלומד לא מבינים אפוא מדוע המקרא מאדיר את נמרוד ואת גבורתו כאשר אין לו שום המשכיות או משמעות עתידית במקרא.

לא חיובי, לא שלילי

נדמה כי דווקא המחקר המודרני עשוי לסייע בהבנת התעלומה. על פי ממצאים ארכיאולוגיים שבהם מופיע שמו של נמרוד כבעל כוח יוצא דופן, מסיקים חוקרים שנמרוד נתפס בעיני רבים, בעיקר בתקופות שלאחריו, כ"אל" כל יכול. גבורתו, כיבושי היחיד שלו, שמתפרסים על פני שטחים עצומים, גם במונחים של היום, הפכו אותו למעין אל בעיני ההמונים. שמו הוזכר בפי רבים כאל הכוח והגבורה ויש כאלה שזיהו אותו עם האל מרדך, האל הבבלי, או האל לוגל בנד, האל המסופוטמי – עבודות זרות רבות עוצמה בימים ההם.

אם נשתמש במידע הזה ונצרף אליו את דברי האבן עזרא על המילים "על כן יאמר כנמרד גבר ציד לפני ה'" – "משל היה גם בימי משה", נגלה כי שמו של נמרוד הלך לפניו עד כדי כך שמאות שנים לאחר מותו עוד דיברו על גבורתו. שמא בשל כך מתייחס המקרא באופן שתיארנו לדמותו.

המקרא לא מבקש לתאר את דמותו החיובית או השלילית של נמרוד, הוא לא מבקש לתת רמזים או אמירות על אופיו, אלא לציין לכל המדברים על גבורתו הפלאית כי הוא היה בסך הכול אדם ולא אל. המקרא יציין כי הוא אכן היה אדם גיבור עד מאוד אך כל זאת היה לפני ה'. הוא החל להיות גיבור ציד, הוא כבש ארצות ועמים, אך לא את ממלכות השמים. המדרשים משלימים לנו את המידע וטוענים כי נמרוד לא רק כבש ושלט אלא היה גם בן אדם רשע ומושחת, אך המקרא מעוניין בידיעה הראשית כי קודם לכול הוא היה אדם. כל אמירה יכולה להיאמר אך ורק על גבורתו האנושית המיוחדת ולא מעבר לכך.

*

בשולי הדברים נעיר כי הוויכוח הנוקב בשאלת לימוד התנ"ך בא לידי תוקפו במחלוקת הראשונים הקיצונית בין הרמב"ן לאבן עזרא בסוגיית נמרוד. אין ספק ביחס לגובה ההתבוננות של האבן עזרא על הדורות הראשונים, אך עניין זה לא השפיע עליו בבואו לפרש את פשט הפרשה משום שלשיטתו (ולשיטת ראשונים אחרים) כך צריך ללמוד את חלק הפשט שבפסוקים, כפי שהם כתובים ללא התערבות הדרש. עם זאת, הוספת האבן עזרא "והדרש דרש אחרת" לא נועדה לבטל את הדרש אלא להדגיש כי לימוד הפסוק ללא הדרש הוא לימוד חסר, ולהשלמת התמונה יש ללמוד גם את דברי הדרש. אולי באיחוד הדברים הללו של האבן עזרא ניתן ללמוד דרך שלישית, שכמעט אינה מצויה.

הרב מתניה ידיד הוא ר"מ בישיבת ההסדר בית אורות ובמדרשת נשמת וראש תנועת הבוגרים של 'בני עקיבא'

פורסם במוסף 'שבת', 'מקור ראשון', ג' חשוון תשע"ג, 19.10.12

פורסם ב-17 באוקטובר 2012,ב-גיליון נח תשע"ג - 793. סמן בסימניה את קישור ישיר. 3 תגובות.

 1. בס"ד ט' מרחשון ע"ג

  הצגתו של של נמרוד כגיבור ציד לפני ה', מתפרשת על ידי ראב"ע לחיוב. נמרוד משתמש בכשרון הציד שלו 'לפני ה" למטרה חיובית, לשם שמים. הרמב"ם מביא (מורה נבוכים, חלק ג, פרק מו), שעובדי האלילים הקדמונים היו מקריבים אריות, דובים וחיות- בר. נראה, שנמרוד רצה לכבד את ה' בפרי גבורתו, להראות כי ה' נתן לו את החיל והכוח..

  אפשר, שזו היתה מחשבתו של יצחק שרצה למסור את הנהגת העולם לידי עשו – אף הוא 'איש ציד'. יש מקום לומר שה'ציד' מבטא משמעות רחבה יותר -את הכשרון המדיני. את היכולת לרתום אנשים למרותו, אם בערמה ואם בכוח. ואכן נמרוד מקים את האיפריה הראשונה. כך סבר יצחק שעשיו הוא האיש הראוי להשליט את מלכות ה' בעולם, ולהקים אימפריה של קודש. לנצל את כשרון ה'ציד' לשם שמים.

  ראיית הביטוי 'לפני ה" במשמעות חיובית מעוגנת אף בדברי המדרש על דוד המלך: 'ואך על פי שחשב לבנותו, בא נתן הנביא ואמר לו: "לא תבנה לי הבית", למה? "כי דמים רבים שפכת ארצה" (דברי הימים א', כב, ). כיוון ששמע דוד נתיירא, אמר: "הרי נפסלתי מלבנות בית המקדש"… אמר לו הקב"ה: "חייך, כל דמים ששפכת היו לפני כקורבנות, שכן כתיב: כידמים רבים שפכת לפני". אמר רבי שמעון בר יוחאי: אין "לפני" אלא קורבנות, שנאמר: "ושחט את בן הבקר לפני ה'" (ויקרא א, )'.

  בסופו של דבר נבחר להנהיג את העולם יעקב, שגילה את יכולתו הכפולה, הן כ'צייד' היודע כשצריך לנקוט בתחבולות ובתכסיסי מלחמה, והן כ'רועה' הדואג במסירות לצאן מרעיתו (כשרון בו נבחנו גם משה ודוד שנלקחו להנהיג מאחרי הצאן).

  בברכה, ש.צ. לוינגר

 1. פינגבק: האם גם אתם חיפשתם מי היה נמרוד | מי היה

להשאיר תגובה

היכנס באמצעות אחת השיטות האלה כדי לפרסם את התגובה שלך:

הלוגו של WordPress.com

אתה מגיב באמצעות חשבון WordPress.com שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Twitter

אתה מגיב באמצעות חשבון Twitter שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

תמונת Facebook

אתה מגיב באמצעות חשבון Facebook שלך. לצאת מהמערכת /  לשנות )

מתחבר ל-%s

%d בלוגרים אהבו את זה: